ترنچر مدل DTR200 با فیلتر گذاری طبیعی

ترنچر زهکشی

 

مشخـصات فـنی :
- کنتـرل دقـیق عـمق حـفاری
- جابـجایی سـریع بـین مـزارع
- حـفاری تـا عـمق 2 متـر و بیـشتر
- کـاهش مصـرف سـوخت تا 50 درصـد
- تـوانایی کـار در زمـین های باتـلاقی ، مرطـوب و خـشک
- سـرعت مـناسب و دقت بالای  حـفاری
- مجهز به مخزن فیلتر گذاری و لوله گذار(فیلتر طبیعی)