گاو آهن شش خیش DRP996

گاو آهن برگردان

گاوآهن های گردون نسل جدید گاوآهن - دز نوین صنعت


- بسیار سبکتر نسبت به گاوآهن های برگردون 
- عدم نیاز به عملیات تسطیح 
- صرفه جویی در زمان کار 
- عمق بالای شخم در خاک
- عرض کار بیش از 2 متر 
- امکان کار در زمین های خشک و سخت